Skip links

Pravidlá foto súťaže

FOTOSÚŤAŽ

 1. CrossGym Unbroken (ďalej iba “usporiadateľ”), vyhlasuje na stránke www.facebook.com/crossgymunbroken (ďalej iba FB CrossGym Unbroken) FOTOSÚŤAŽ (ďalej iba “súťaž”).
 2. Súťaž prebieha od 27.12.2020 do 1.1.2021 (ďalej iba “doba trvania súťaže”). Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v SR (ďalej iba “súťažiaci”).
 4. Výhra v súťaži predstavuje Fitness diár 2021 a shaker.
 5. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že nahrá pod súťažný príspevok vlastnú autorskú fotografiu k téme súťaže na FB stránke CrossGym Unbroken (ďalej iba “súťažný príspevok”). Súťažné príspevky musia byť v súlade s pravidlami sociálnej siete Facebook  a nesmú porušovať autorské práva tretích osôb, či právne predpisy SR. V opačnom prípade si usporiadateľ vyhradzuje právo takýto príspevok zo súťaže vyradiť. Zapojením sa do súťaže poskytuje súťažiaci usporiadateľovi k súťažnému príspevku bezodplatnú nevýhradnú licenciu ku všetkým známym spôsobom jej využitia.
 6. Výherca súťaže musí splniť podmienky súťaže stanovené týmito pravidlami a jeho fotografia musí získať buď najviac LIKEov od iných užívateľov, alebo bude vybraná ako výherná usporiadateľom súťaže. Rozhodnutie o výhercovi je plne v kompetencii usporiadateľa, súťažiaci toto rozhodnutie nemôžu rozporovať.
 7. Výherca bude vyhlásený prostredníctvom komentára FB profilu CrossGym Unbroken. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na FB, alebo verejným komentárom pod jeho súťažným príspevkom na FB s výzvou k poskytnutiu údajov na zaslanie výhry. V prípade, že výherca nebude do 7 dní na výzvu reagovať, prepadá výhra v prospech usporiadateľa.
 8. Výhra bude výhercovi doručená podľa dohody poštou, alebo osobným odberom v telocvični CrossGym Unbroken, Svätoplukova 1463, Púchov.
 9. Výhru nie je možné previesť na tretiu osobu, vyplatiť ju v hotovosti, ani vymeniť za inú výhru. Výhra nie je právne vymáhateľná.
 10. Usporiadateľ spracuje osobné údaje výhercu, ktoré zahŕňajú meno a priezvisko, adresu, telefonický a e-mailový kontakt. Okamžikom vloženia súťažného príspevku udeľuje súťažiaci usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a to aj pre marketingové účely usporiadateľa. Súťažiace berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať.
 11. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo nepresných informácií v súvislosti so súťažou. Taktiež nie je zodpovedný za to, že akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže v dôsledku technických zlyhaní.
 12. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Facebook takisto neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

V Púchove 26.12.2020

Leave a comment

X
X