Skip links

Vyznáte sa v pojmoch a skratkách na tabuli?

Pokiaľ nie, môžete použiť tento “ťahák” na to, aby ste si už nabudúce vedeli preložiť aký tréning idete vlastne cvičiť. Po kliknutí na názov cviku sa vám otvorí odkaz na youtube video, na ktorom môžete daný cvik vidieť.

Najčastejšie cviky v CrossFite a ich skratky

 

Ab-mat sit up – sed ľah na podložke ab-mat

Air Squat (AS) – drep s vlastnou váhou

Arch hold / rocks – pozícia “superman” v ľahu na bruchu

Back Squat (BS)– zadný drep s činkou

Bar muscle up (MU) – výmyk na hrazde

Bench Press (BP)– tlak na lavičke

Box Jump (BJ) – výskok na bedňu

Burpee (BRP)– angličák (klik, drep, výskok)

Butterfly pull up – príťah na hrazde s “motýlim” švihom

Broad jump – skok do diaľky

Chin up – príťah na hrazde (podhmatom)

Clean – premiestnenie činky

Clean & Jerk (C&J)– premiestnenie a nadhod

Deadlift (DL) – pozdvih/mŕtvy ťah

Double unders (DU) – dvojpreskoky na švihadle

Front Squat (FS) – predný drep

Goblet Squat (GSQ)– drep s kettlebellom

Handstand (HS) – stojka

Handstand Push up (HSPU) – kľuk v stojke

Handstand walk – chôdza po rukách

Hang Power Clean – premiestnenie od kolien do polodrepu

Hang Power Snatch – trh od kolien do polodrepu

Hollow body hold/ rocks – pozícia tela v “kolíske”

Kettlebell Swing – švih s kettlebellom

Kipping pull up – príťah na hrazde s gymnastickým švihom

Knees to chest (K2CH) – príťah kolien ku hrudníku (hrazda)

Knees to Elbows (K2E) – príťah kolien k lakťom

L-sit hold držanie vystretých nôh pred sebou v podpore alebo vise

Lunge – výpad

Medicinball clean – premiestnenie medicinbalu

Muscle up  (MU) – výmyk na kruhoch

Mountain climber – horolezec

Overhead Squat (OHS) – drep s činkou nad hlavou

Pistol – drep na jednej nohe

Plank doska

Power Clean  (PC) – premiestnenie činky do polodrepu

Power Snatch (PS) – trh do polodrepuhttps://www.youtube.com/watch?v=ADoS8HrXeDQ

Pull up (PU) – príťah na hrazde (nadhmatom)

Push Press(PP) – výrazový tlak činky v stoji

Push jerkvýrazový tlak činky technicky

Push up – Kľuk

Ring dip –  dip na kruhoch

Ring row (RR) –  príťah na kruhoch

Ring push up – kľuky na kruhoch

Rope Climb – šplh na lane

Rowing – veslovanie na trenažéri C2

Running – beh

Single unders (SU) – jednotlivé preskoky na švihadle

Sit up on GHD – sed ľah na GHD stroji

Snatch (SN) – trh

Snatch deadlift – pozdvih/mŕtvy ťah v trhovom úchope

Squat Clean – premiestnenie činky do drepu

Squat Snatch – trh do drepu

Strict/Shoulder Press – striktný tlak v stoji

Thruster – predný drep s následným výtlakom činky nad hlavu

Toes to bar(TTB) – špičky ku hrazde

Turkish get up(TGU) – vztyk s kettlebellom

Walking Lunge (WL) – výpad v chôdzi

Wall Ball (WB)– drep s MB a následným hodom MB na cieľ

Wall Climb/Wall Walk – výlez po stene do stojky

 

Iné pojmy a schémy tréningov

 

1RM: One rep Maximum / jedno opakovanie s maximálnou váhou

AFAP: As Fast As Possible – čo najrýchlejšie spraviť tréning/cvik

AMRAP: As Many Reps (or Rounds) As Possible / čo najviac opakovaní (kôl) za daný čas

Buy in/out – vstup/výstup z tréningu pozostávajúci z nejakého cviku, napr. 50 dvojpreskokov

BW: Body Weight / telesná hmotnosť

Complex: séria pozostávajúca z troch alebo viacerých cvikov

Couplet: tréning, ktorý sa skladá z 2 cvikov. Napr. Fran (thruster a pull up)

Cool Down (CD) – ukľudňujúca fáza tréningu

EMOM: Every Minute On the Minute / skompletizovanie predpísaných cvikov a ich opakovaní do každej celej minúty

For time: predpísaný workout, ktorý sa ide na čas

Chipper: tréning, ktorý obsahuje veľa pohybov s veľkým množstvom opakovaní

Ladder: stúpajúci alebo klesajúci počet opakovaní v jednom alebo viacerých cvikoch

ME: Max Effort / vykonávanie pohybu – cviku s maximálnym odhodlaním, alebo intenzitou

No rep: neuznané/neplatné opakovanie, ktoré nebolo vykonané so štadardami daného cviku, napr. malá hĺbka pri drepe

Unbroken: spraviť cvik/workout bez prerušenia (príp.pokazenia techniky) alebo prestávky, napr. 50 unbroken DU

PR: Personal record / osobný rekord (váha, čas, metre…)

Rep: Repetition / opakovanie

Rest: odpočinok

Rounds: počet kôl daných cvikov

Rx’d (or RX): predpísaný workout je ukončený bez zásahov, alebo úprav (váhy,opakovaní…)

Scale: zjednodušená / upravená verzia tréningu alebo cviku

Set: séria s konkrétnym počtom opakovaní

Stretch – strečing

Strict: prevedenie cviku striktne, tj. bez napr. pomoci kippingom

Tabata:  intervalový tréning, zložený zo striedajúcich sa intervalov – 20s cvičenia a následného 10s odpočinku

Triplet: tréning, ktorý sa skladá z 3 cvikov. Napr. Helen (beh, kb swing, pull up)

Warm up  (WU) – rozohriatie

WOD: Workout of the Day / tréning dňa

Leave a comment

X
X